www.skiptvet.kommune.no

Finlandsskogen barnehage har fem avdelinger

Finlandsskogen vinterbilde 3

Vi vil gi barna den gode barnehagedagen med fokus på lek, vennskap,  læring, omsorg og danning. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle!

Finlandsskogen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien og jobber ut i fra denne med tanke på verdier, syn på barn og læring, voksenrollen og det fysiske rom. Vi ser på barna som kompetente medskaper som aktivt skal delta i å forme innholdet i barnehagen. Vi setter barns medvirkning høyt og mener at alle barna skal oppleve å bli tatt på alvor og bli lyttet til.

De voksne skal være aktive sammen med barna og legge til rette for et godt leke- og læringsmiljø hvor barna trives og er trygge. De voksne skal møte barna med respekt, omsorg og skape gode relasjoner. Rommene i barnehagen skal inspirere til lek og utforsking ut ifra barnas alder og interesser. Rommene er derfor hele tiden i utvikling og endring.

Vi bruker prosjekt som arbeidsmetode. Gjennom prosjektene er barna aktive sammen med andre, de undrer seg og finner svar rundt ulike temaer. Dette stimulerer til nysgjerrighet og kreativitet. Prosjektene gir også inspirasjon til leken.

Under barnehageåret 2016/2017 har vi fokus på språkstimulering og bøker/høytlesing. Personalet skal jobbe for å skape et språkstimulerende miljø som øker barnas språkforståelse og ordforråd. Dette gjøres i alle situasjoner i løpet av dagen. Vi skal også bruker bøker og høytlesing bevisst i dette arbeidet. Dette krever bevisste voksne med kompetanse om språkutvikling og bøker/høytlesing.