A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnevern/Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende. Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.
 • Målgruppen er barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.
 • Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barneverntjenesten.
   
 • Barneverntjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. I så fall skal rapporten fra den sakkyndige sendes Barnesakkyndig kommisjon til vurdering. Kommisjonens vurdering av rapporten skal være barneverntjenesten i hende før det fattes viktige beslutninger i saken.
   
 • Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
   
 • Arbeidet vårt er alle saker som hører inn under Lov om barneverntjenester.
   
 • Vi skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
   
 • Vi skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp Barneverntjenesten tror at familier kjenner seg selv og sin egen bakgrunn best. Derfor vil vi alltid ta utgangspunkt i familien og hvordan de selv ser behovet for hjelp. Ved innledning av et samarbeid med barneverntjenesten i form av tiltak, vil familien være med å lage en samarbeidsavtale. Denne avtalen inneholder mål for arbeidet, hvem som skal involveres, hvordan vi skal jobbe og hvor ofte vurdering av barneverntjenestens samarbeid med familien gjøres. En slik samarbeidsavtale kan til enhver tid endres. Vi vil hele tiden ha en dialog med familien om hvordan vi jobber, slik at resultatet av samarbeidet blir best mulig for familien. Foreldre og barn/ungdom under 18 år kan motta tjenesten. Alle som har behov for råd og veiledning eller vil drøfte problemstillinger, kan konsultere barneverntjenesten uten at henvendelsen registreres som barnevernsak. Vi har også som oppgave å gjøre utredninger i forbindelse med adopsjoner.
Virksomhet: Oppvekst
Virksomhetsleder: Johan Søfteland
Telefon: 69 80 62 62
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Sundåsveien 9, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet