www.skiptvet.kommune.no

Skiptvet Folkehelseråd

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan helsen fordeler seg hos innbyggerne.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Det forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, og kan beskytte mot helsetrusler. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.
Arbeidet retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen og ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller (§ 1). «Samfunnsutvikling som fremmer folkehelse» tydeliggjør at målet med loven er, gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med de ulike påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsen.
Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven

Folkehelseplanen

Tiltaksdel for folkehelse 2018 

Skiptvet folkehelseråd 2016 – 2019:

Folkehelsekoordinator        Per Morten Bergseth

Sentraladministrasjonen     Karin Bogen

Innbyggerservice                Monica Muldal

Oppvekst                            Tone Frorud

Pleie- og omsorg                Anne Sofie Lund

Plan, landbruk og teknikk   Frank van den Ring

NAV Skiptvet                      Roger Elvestad

Folkevalgt                           Anna Lovinda Røed Skaar
Folkevalgt (vara)                Richard Navestad

Kontakt: postmottak@skiptvet.kommune.no
Tlf: 69 80 60 00