A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Kommuneplan

Kommuneplan

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Kommuneplanen skal brukes strategisk som en oversiktsplan bestående av to deler, samfunnsdel (langsiktig del) og arealdel. Dette er en videreføring og presisering av den funksjon kommuneplanleggingen skal ha etter tidligere lov.

Kommuneplanens samfunnsdel:

Skiptvet kommune har en helt ny samfunnsdel, vedtatt 09.04.2019.

Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter:


Alle kommuner skal ha en kommuneplan
En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommunen bestemmer gjennom vedtak av kommunal planstrategi om kommunen skal gjennomføre en full kommuneplanrevisjon av alle delene, eller om bare deler av kommuneplanen skal revideres, og hva revisjonen skal gå ut på. Bestemmelsen henger sammen med § 1–1 om lovens formål og § 3–3 om kommunens planoppgaver og planmyndighet. Planleggingen skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre befolkningen muligheter for påvirkning av kommunens utvikling.

Kommuneplanen gjelder ikke bare kommunens egen virksomhet, men skal fange opp de hensyn som er viktige for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Det er relativt vide rammer for hvordan kommuneplanen kan brukes.

Planregisteret
I planregisteret er alle arealplaner samlet med nærmere informasjon om status og aktuelle dokumenter.
Det gjelder disposisjonsplan, bebyggelsesplan, reguleringsplan, detaljplan, områderegulering, kommunedelplan og kommuneplanens arealdel.
Se planregisteret

Arealplankart
Alle gjeldende arealplankart, både reguleringsplaner og arealdelen, er samlet i felles kartportalet for Indre Østfold.
Se kartprotalen

Oversikt av artikler om kommuneplanen: