www.skiptvet.kommune.no

Kommunereformen

Stortinget bestemte 18.06.14 – etter forslag fra regjeringen – å gjennomføre en kommunereform i tidsrommet 2014 - 2020.

Kommunestyrets vedtak 24.02.2015:

Stortinget har i vedtaks form juni 2014 bedt kommunene om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reel frivillighet for kommunene og at innbyggerne og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.
På bakgrunn av Stortingets ønske gjennomfører Skiptvet sin del av prosessen og har utpekt en arbeidsgruppe:

  1. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å vedta eventuelle tilleggsutredninger, i samråd med øvrige kommuner i utredningssammarbeidet
  2. Arbeidsgruppen supplerers med 2 representanter for de ansatte/HTV
  3. Rådmannen skal fremme en kort orienteringssak om fremdriften i utredningsarbeidet i hvert kommunestyremøte utover våren 2015
  4. Rådmannens utredninger og anbefalinger om retningsvalg skal fremlegges for behandling i kommunestyret i juni 2015
  5. Prosjektplan , tidsplan  og "Arbeidsbok for vurdering av status og muligheter for kommunereformen i Indre Østfold"  legges til grunn for utredningasarbeidet

Mandat til arbeidsgruppen:

Skiptvet kommune skal i første omgang vurdere å utrede følgende mulige løsninger (dette er ikke prioritert rekkefølge):

  • Skiptvet opprettholdes som egen selvstendig kommune. Dette er det primære ønskemål.
  • Det vurderes en kommune for Indre Østfold (Storkommunealternativet).
  • Det vurderes alternativt en løsning som innebærer Skiptvet, Askim, Hobøl og Spydeberg.
  • Det vurderes om en skal gå videre med et alternativ med de såkalte "landkommuner".
  • Det vurderes om Askim og Skiptvet er et alternativ.

Arbeidet med utredning og vurdering skal ha lokal forankring og foretas ut fra en vurdering av hva lokalsamfunnet Skiptvet er best tjent med.
Det søkes om utredningsmidler med 100.000 kr og skjønnsmidler med inntil 300.000 kr.