A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av høring av detaljregulering for Torget i Meieribyen - 20180001

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Formannskapet har behandlet saksframlegg for planforslag for detaljregulering for Torget i Meieribyen, 20180001 og ettersendt vedlegg 6 om geoteknisk vurdering.

Vedtak:
Detaljregulering for Torget i Meieribyen, Gbnr. 55/24 m.fl., 20180001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 19.03.2019* vedtas for høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og § 12-10.
Dette er med forutsetning at geoteknisk vurdering som vedlegg 6 leveres i rett tid for behandling i formannskapet. Eventuelle avbøtende tiltak dokumentert i geoteknisk vurdering innarbeides i planbestemmelsene før høring og utlegging til offentlig gjennomsyn.

Høringsfrist for å sende merknader er: fredag 24. mai 2019

*rettet versjon etter behandling av ettersendt vedlegg.

Formålet med planen er primært å legge til rette en helhetlig sentrumsutvikling rundt torget i Meieribyen. Det legges til rette for en kombinasjon av offentlig og privat tjenesteyting, omsorgsboliger og boliger i leilighetsbebyggelse. Området er i kommunedelplan for Skiptvet sentrum 2015 – 2026 avsatt til sentrumsformål, med kode SF1 for søndre delen og SF2 for nordre delen.
Det orienteres om planforslag i åpent folkemøte onsdag 15.05.2019 kl. 19.00 i kommunehuset.
Link til illustrasjonsplan finnes HER. (link til dokumentet i planregisteret)
 •  Legge til rette for helhetlig sentrumsutvikling i Meieribyen, basert på plan- og bygningsloven (pbl.)
  •  Bærekraft og fremtidsrettet bolig- og tettstedsutvikling.
  •  Etablering av fellesfunksjoner for kommunens innbyggere, som bibliotek, kulturtilbud, servicetorg mm.
  •  Samling av nærhandel og lokale tilbud, tett på bussforbindelser og boliger.
  •  Sentrum som kan vokse gradvis ved at planen gir fleksibilitet i bruk og generalitet i bygningsvolumene.
 •  Økt bruk av Torget i Meieribyen som kommunens naturlige samlingsplass
  •  Innganger fra torget og muligheter for utvidelse av program til torgflaten.
  •  Økt tilbud av boliger og omsorgsboliger midt i kommunen.
 •  Forbedret trafikksituasjon langs fylkesvei 115 (Storveien).
  •  Legge til rette for bruk av miljøvennlige transportløsninger og mindre bilavhengighet i hverdagen.
  •  Økt trafikksikkerhet og bedre tilrettelegging for myke trafikanter
Vedtak og planforslaget er sendt til naboer og høringsinstanser.
Planforslag med vedlegg og framdrift finnes i plandialog, HER.