A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av planoppstart for detaljregulering for Vesterås Boligfelt, Storveien 40

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

På vegne av Enersen Eiendom AS, Brekkåsen 17, 1816 Skiptvet varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av detaljregulering for boligfelt Vesterås, Gnr 54/Bnr 8, Storveien 40, arealplan-planID 20190001
Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Bernt Bekke Arkitekter AS er engasjert til å utarbeide planen.

Planområdet er på 2,9 dekar og ligger på like nord for sentrum i Meieribyen på østsiden av Storveien, og utgjøres av eiendommen Gnr 54/Bnr 8 , tilstøtende felles adkomdtvei i syd inklusive frisiktlinjer ut i Storveien og halvparten av Storveiens bredde.

Hensikten med planen er å utvikle et boligområde for 10 småleiligheter med 5 leiligheter i nedre plan og 5 i øvre plan. Det skal etableres 3 boligenheter, 2 firemannsboliger og 1 tomannsbolig med carport/parkeringsarealer .
Rammer for planarbeidet:
Kommuneplanen sin arealdel, planID 2008001
Kommunedelplan for sentrum (Meieribyen), planID 20140001
Det pågar detaljregulering for gang-og sykkelvei langs storveiens østside forbi tomten, planID 20170002).
Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvens-utredning iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 4-1 og 4-2.2 samt forskrift om konsekvensutredning for planer etter pbl datert 21.06.2017 nr 864 (med vedlegg I og II).
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Bernt Bekke Arkitekter AS, epost: bernt@habb.no, telefon 900 27 779.
Planforslaget utarbeides av forfatteren utover vinteren 2019 og behandles i formannskapet, med vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn og mulighet for å komme med innspill til forslaget. Varsel om offentlig ettersyn sendes til berørte naboer, gjenboere, offentlige instanser og andre berørte parter.

Planarbeidet kan følges i planregisteret av kommunen, her...

Fristen for uttalelse til varslingen av planen er 07.03.2019.

Oversikt av andre reguleringsplaner: