A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Idrettsveien 12 med nummer 20140003

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Kommunestyret har sluttbehandlet detaljregulering for boligfelt for Idrettveien 12 med nummer 20140003 i sak med nummer 19/068, datert 03.09.2019. Reviderte planbestemmelser datert 24.05.2019, med plankart og planbeskrivelse vedtas jf. plan- og bygningslov § 12-12.
Vedtak kan påklages jf. § 1-9.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for å opprettholde en nåværende bolig og utvikle området til flere boenheter med trygt atkomstvei. Planen skal legge til rette for 2 stk. tomannsboliger og en firemannsbolig, med til sammen 8 nye leiligheter.
Planen berører i syd delvis reguleringen for Idrettsåsen med nummer 20030002. Denne delen i Idrettsåsen oppheves.

Vedtak og detaljplan finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER:

For vedtatte planer gjelder:

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Se for mer informasjon på side Selvbetjening og videre til Klage: HER.

Andre opplysninger med lenk til kartportalen: HER.