Hensikten med reguleringen er å legge til rette for gang- og sykkelveier i Skiptvet for følgende strekninger:

280 meter gang- og sykkelvei (fortau) langs østsiden av Storveien i Meieribyen fra parkeringsplass ved Vonheim til avkjørsel til Idrettsveien (del 1). Etter nærmere vurdering er fortau langs vestsiden av Storveien fra parkeringsplass ved butikker til om busslomme ikke tatt med i planforslag for del 1.

1200 meter gang- og sykkelvei (gsv) langs østsiden av Askimveien nord for Meieribyen fra Idrettsveien til andre avkjørsel til Lystvetveien (del 2). Mellom fylkesvei og gsv er det planlagt åpen grøft.

Rørgate under gang- og sykkelvei for vann. Avløp, fibernett, strømforsyning, belysning osv.
Planforslaget er utformet slik at strekninger for del 1 og 2 kan bygges til sammen eller separat.

Vedtak og detaljregulering finnes her:
Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER:

For vedtatte planer gjelder:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no . Se nedenfor lenke til skjema.

www.kommunekart.com (søk på «skiptvet»)

Oversikt av andre kunngjøringer: