www.skiptvet.kommune.no

Orientering om Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Plan Nytt fra Administrasjonen


Formannskapet og andre utvalg har behandlet saksframlegg for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune.

Administrasjonen skal gi orientering om samfunnsdelen. Alle er velkomne.

Tirsdag 30.10.2018 kl. 18.00 – 18.30

Møterom Karlsrud i kommunehuset, Storveien 24, 1816 Skiptvet.
Etter orientering fortsetter kommunestyremøte.

Samfunnsdel:
Kommuneplanens samfunnsdel er ikke et tiltaksdokument, men et dokument på overordnet strategisk nivå.
Et godt overordnet styringsdokument er viktig, siden den er utgangspunktet for å videreutvikle det kommunale plan- og styringssystemet.
Samtlige av kommende handlingsplaner skal være svare ut for satsingsområder, mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030.

Forslag til vedtak:
Høringsutkast av kommuneplanens samfunnsdel for Skiptvet kommune datert 28.09.2018 sendes på høring og legges ut til offentlig gjennomsyn jf. plan- og bygningslov § 11-14.
Høringsfrist settes til fredag 25.01.2019.

Vedtak i formannskapet og vedlegg finnes her.

Det blir avholdt møter med ulike grupper i lokalsamfunnet. 

Høringsutkast til samfunnsdel

Plansystem:
Samfunnsdelen viser langsiktige strategier / tiltak om hvordan kommunen skal ha orden på sine andre (tema)planer . Plansystem , her, viser sammenheng av disse planer som pri oriteres i planstrategi som framlegg etter nytt kommunestyrevalg.

plansystem