A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Regionalt miljøtilskudd (RMP) – søknadsfrist 20. oktober 2016

Foto: Marita Kristiansen

 

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd (RMP) er 20. oktober 2016. Søkere oppfordres til å søke elektronisk, via Altinn (men det er mulig å levere papirsøknad). Dersom du søkte om miljøtilskudd i fjor, elektronisk eller på papir, vil du i årets elektroniske søknad få spørsmål om du ønsker å gjenbruke de karttegningene som saksbehandler godkjente i fjor. Det gjør det enklere å søke. Du kan endre opplysningene, og legge inn nye tiltak frem til søknadsfristen 20.oktober.

Dersom du leverer søknaden etter fristen reduseres tilskuddet med 1000 kr per virkedag etter fristens utløp. Ta kontakt med oss dersom du trenger bistand med søknaden, men helst i god tid før søknadsfrist, og ring gjerne for å avtale tid.

Nytt fra 2016 For ordningen vegetasjonssone (buffersone) er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås. Men, vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det skal mottas produksjonstilskudd for arealet. Tilskudd for høstharving og bevaringsverdige husdyrraser utgår for søknadsomgangen 2016.  

Hele Skiptvet drenerer til vannområdet Glomma Sør for Øyeren, og må forholde seg til følgende miljøkrav:

1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.

3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.

Regionale miljøtilskudd skal stimulere til å gjøre tiltak for å begrense forurensning fra landbruksarealer og fremme kulturlandskapsverdier. Det gis årlige tilskudd til utvalgte tiltak for å nå målene. Tilskuddene er betaling for et utført skjøtselsarbeid i kulturlandskapet eller en erstatning for økt risiko eller lavere avling. Midlene er forhandlet frem i jordbruksforhandlingene og reguleres av fylkesvise forskrifter. Merk at det må være utført skjøtsel for at tiltaket er tilskuddsberettiget.

I Fylkesmannens veileder for regionalt miljøtilskudd finner du mer informasjon om tiltakene. Se sidene «Hvordan søke?» hos Landbruksdirektoratet for mer informasjon.

Her finner du elektronisk søknad:

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/

Ta kontakt med oss for papirskjema dersom du ikke vil søke elektronisk.

Husk å legge ved kart.