A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Vedtak av reguleringsendring for Skiptvet Kirke

Plan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

I henhold til PBL § 12-12 og vedtak 16/104 i kommunestyret 13.12.2016 kunngjør kommunen vedtak av reguleringsendring for Skiptvet Kirke i Meieribyen med planID 20100001. Vedtak kan påklages jf. PBL 1-9 innen 3 uke etter kunngjøring

Planen er sendt til offentlige instanser og involverte parter samt kunngjort i lokal avis, på hjemmesider og i digitalt planregisteret.
Naboer har fått partsbrev med melding om vedtak.
Nærmere info om saken ligger i planregisteret og i sakspapir på hjemmesider.
Der finner du vedtak, gjeldende plankart med bestemmelser, planbeskrivelse, m.m..

Linken til planregisteret er:  vedtatt plan (ny sti)

Linken til sakspapir er: saksframlegg

For vedtatte planer gjelder:

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter PBL § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 veker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Storveien 24, 1816 Skiptvet.