Sentrumsplan er en kommunedelplan for arealbruk etter plan- og bygningslovens § 11-5 første ledd. Denne planen er en mer detaljert versjon av kommunens arealdel innenfor plangrense for tettstedsbebyggelse.

Hensikten med arealplan er å tilrettelegge for følgende: 
-Helhetlig by- og tettstedsutvikling, innfallsvinkelen nr. 5 fra FNs bærekraftsmål.
-Oppgradering av plankart og bestemmelsene etter gjeldende plan- og bygningsloven (pbl)
-Kvalitetssikring av bestemmelser
-Revidert forslag til tettstedsgrense etter arealbehov for videre utvikling av Meieribyen
-Forslag til å oppheve reguleringsplaner etter gammel pbl og i strid med overordnet kommuneplan.
-Forslag for øvrige reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde.

Planforslag for arealdel er utarbeidet med følgende utgangspunkter i vedtaket (lenke til vedtak): 
 1. Valgt alternativ er 2-alternativet. 
 2. Koffeldåsen velges som nytt stort boligfelt istedenfor Larsåsen, med krav om områderegulering.
 3. Rekkefølgekrav i sentrumsplan videreføres for Koffeldåsen.
 4. Fjellshagen næringsområde utvikles kun på nordsiden av Lundsveien. Innspill 1 til nytt boligfelt sørøst for Fjellshagen og nord for Lundsveien tas med.
 5. Framtidig boligfelt med kode B08, sør for Lundsveien er tatt med som separat boligfelt med krav om detaljregulering.
 6. Forslag til reguleringsplaner for oppheving sendes til involverte grunneiere.
 7. Nåværende friområder er sikret gjennom bestemmelser. Ravinedaler er del av grønne lunger i sentrum.
 8. Innspill 39 om omplassering av Kirkestallen er ikke tatt med og skal behandles separat i egen planprosess for reguleringsplan for Kirkeplassen.
 9. Innspill 42 om vurdering av planforslag for Holstadåsen øst og valgte adkomstveier er innarbeidet i planforslag med krav om detaljregulering.
 10. Innspill 31 «Tverrlinna» som framtidig offentlig tjeneste, institusjon, sør for Sollia (BIN01) er valgt som erstatning for avsatt framtidig offentlig tjeneste i gjeldende planen (nord for Sollia).
 11. Sentrumsplan skal gjelde framfor kommuneplanens arealdel innenfor tettstedsgrensen for sentrum.
 12. Det avsettes et tilleggsareal på østsiden av eksisterende idrettshall for utvidelse av eksisterende idrettshall i tillegg til avsatt areal på nordsiden.
 13. Det foretas en kvalitetssikring evt. med ekstern bistand av ulike veialternativer for boligfelt Holstadåsen, jf. PS 19/006 i formannskapet 17.01.2019; spesielt av veiløsninger som går retning sydover og kommer ut i området mellom Karlsrudlia og Sollia/Tverrlinna før planforslaget legges ut på høring.*
 14. Planforslaget har 600 m2 som minsteareal for tomtestørrelse til nye eneboliger og maksimalt areal skal økes fra 900 til 1000 m2 i planforslaget.
 15. Antall parkeringsplasser per boenhet i lav- og høyblokk innenfor areal avsatt til sentrumsformål settes til minimum 1 og maksimum 1,5.
 16. Det skal avsettes tiltak for tømmestasjon for bobiler i området BS04.
 
*Punkt 13 om adkomstveier til nytt boligfelt Holstadåsen øst ble kvalitetssikret og notat 31.05.2021 ble behandlet i møtet 08.06.2021 av Formannskapet (lenke til vedtak).
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no .
 
Informasjon:
Kommunen kommer med orientering i henhold til koronasituasjonen. Det blir vurdert å planlegge fysisk informasjonsmøte i starten av september før høringstfristen 17.09.2021 går ut.
Presentasjon med orientering om planforslaget (PDF).
 
Vedtak og behandlet planforslag finnes HER . (lenke til sak i møtekalender)

Planforslag med vedlegg, framdrift og plandialog finnes i planregisteret HER .

Oversikt over vedlegg: (lenker)
-Planbeskrivelse
-Bestemmelser
-Oversikt av arealformål med kode
-Plankart i målestokk 1:9000, A3-format*

-Juridisk bindende temakart for geoteknisk utredning**
-Juridisk bindende temakart for flomfare**
-Juridisk bindende temakart for kulturlandskap og -miljø**
-Konsekvensutredning, vurdering av arealinnspill
-Sammenlikning av to store boligfelt – Koffeldåsen og Larsåsen
-Temakart for støysoner**

Bakgrunnsdokumenter:
-Vurdering av Fylkesplanen
-Behovsanalyse for boligtyper
-Klima, energi og miljø
-Kulturminne
-Trafikk

Notat: Kvalitetssikring av adkomstveier til Holstadåsen øst 20210531

*Fotnote: Plankart i målestokk 1:5000, A1-format finnes bare i planregisteret.
**Fotnote: temakart er nedkopiert versjon på A3-format fra gjeldende temakart i arealdelen.

Oversikt over andre planer: