Planprogram beskrives planprosess og hvordan en skal utarbeide planforslag for detaljplan for boligfeltet.
De som sendte innspill til planprogrammet fikk revidert versjon tilsendt. Andre grunneiere og naboer til planområdet fikk partsbrev.

Kommunen skal fortsette med planarbeidet for boligfeltet og senere starte med arbeidet for Karlsrudlia Sør (området ligger langs fv. 115).

Les mer om planprogrammet i planregisteret:
her... (ny sti)

Det blir utarbeidet illustrasjonsplan av landskapsarkitekt som skal være grunnlag til utarbeiding av detaljplan for boligfeltet.

Etter nyttår planlegges åpnet dialogmøte.