NY RUTINE FOR TEST AV BARN OG UNGE UNDER 18 ÅR 

Gjelder fra fredag 10.09.21

Bruk av hurtigtesting ved smitte i skole eller barnehage

Ved smitte i skole eller barnehage er det fortsatt de nærmeste nærkontaktene som skal i karantene. Dette vil som oftest være nærkontakter i samme husstand og andre helt nære, som for eksempel kjæreste og nære venner. Om disse er fullvaksinerte er de unntatt karantenebestemmelsene og skal heller ikke testes. Ved symptomer skal testing utføres.

Det er kommunens smittesporingsteam som definerer hvem som er nærkontakter og hvem som skal i karantene. Vi ber derfor alle følge den informasjonen som blir gitt fra kommunens smittesporingsteam for hvert enkelt smittetilfelle. Den som er smittet, eller dens foresatte, kan bli bedt om å informere sine øvrige nærkontakter om å teste seg ved symptomer.

Rektorer eller barnehagestyrere får beskjed dersom det er smitte i en klasse eller avdeling fra smittesporingsteamet. Skolen/barnehagen sender ut informasjon til foresatte og ansatte etter avklaring fra smittesporingsteamet.

Alle elever i skoleklasser som blir berørt av smitte vil få utlevert selvtest (hurtigtest) for gjennomføring av test i hjemmet før de kommer tilbake på skolen. Utlevering av selvtester skjer på skolen, og rektor informerer foresatte om tidspunktet for henting. Utlevering vil skje samme ettermiddag/kveld som smitten oppdages.

Hvor mange tester som skal gjennomføres er avhengig av hvor gammel eleven/barnet er. Dette er i tråd med råd og anbefalinger om testing- og smittesporingsarbeid fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) til kommuner med høyt smittetrykk.

 

Rutine og retningslinje for bruk av selvtest i skole og barnehage

Barn i barnehage

Foresatte til barn som blir definert som nærkontakter blir kontaktet av smittesporingsteamet og følger informasjonen som blir gitt av smittesporerne.

De andre barna i den avdelingen hvor smitten oppstår får beskjed av barnehagen samme kveld. Men i henhold til anbefalinger fra sentrale myndigheter har kommunen gått over til risikobasert smitteoppsporing. Det vil si at vi konsentrerer sporing og oppfølging rundt husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Det er svært lite smitte mellom barn i barnehager. Barn i samme barnehageavdeling blir derfor ikke kontaktet og satt i karantene eller testet. Det betyr at du selv må vurdere om det er grunnlag for å bestille en test.

Får barnet symptomer på covid-19 skal barnet være hjemme og du skal bestille time til PCR-test på teststasjonen i Askim.

Elever i barneskole og ungdomsskole

Elever som blir definert som nære nærkontakter blir kontaktet av smittesporingsteamet og følger informasjonen som blir gitt av smittesporerne.

Øvrige elever som er i klassen hvor det forekommer smitte, får beskjed fra sin skole samme dag. Elever under 13 år skal testes 2 ganger med selvtest (hurtigtest). Elever over 13 år skal testes 3 ganger med selvtest (hurtigtest).

Test 1: Tas så fort det lar seg gjøre, etter at smitten er oppdaget. Den testede kan komme tilbake til skolen når negativt testsvar foreligger.

Test 2 – under 13 år: Tas på dag 5. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.

Test 2 – over 13 år: Tas på dag 3. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.

Test 3 – over 13 år: Tas på dag 5. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.

De klassene som blir berørt av smitte vil få utlevert selvtester av kommunen. Skolene sender egen informasjon til foresatte om dette.

De nye rutinene vil gjelde fra fredag 10. september.

 

Barn under 14 år anbefales å få hjelp av en foresatt til å gjennomføre testen.

Følg bruksanvisningen for selvtesten (hurtigtesten)

Ved positiv test

Da må du bestille time til ordinær PCR-test ved testsenteret i Askim.

Det oppfordres til at hustandsmedlemmer som ikke er vaksinert er i karantene til svar på PCR-test foreligger.

Bestilling av koronatest

Gå til bestilling av koronatest

Eller telefon 477 80 110

 

 

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester. ( I Skiptvet er det ikke inndeling i kohorter)
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Besøk ved sykehjemsavdelingene på Sollia fra og med 28.mai.

Besøk skal avtales på forhånd, ring Sollia på tlf 69 80 61 00.

 • Kommuneoverlegen har besluttet at det er nå åpnet for at beboere som er vaksinerte kan ha flere enn fem faste besøkskontakter, mens beboere som ikke er vaksinerte kan fortsatt bare ha fem faste besøkende.
 • Det kan likevel ikke være flere enn to besøkende pr. besøk.
 • Dette på grunn av rommenes størrelse, og at det fortsatt skal være mulig å holde 1 meters avstand.

 

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.
 • •Det åpnes for reise over landegrensene. Dette gjelder for karantene ved innreise til Norge:

  Fra 5. juli vil kravene til innreisekarantene i Norge bli vurdert med de samme terskelverdiene som gjelder i EU. Fargene på kartet endres til grønn, oransje, rød og mørkerød. Nå vurderes også land på EUs tredjelandsliste og noen utvalgte øygrupper. Land fra EUs tredjelandsliste som FHI anser kan ha noe mildere innreiserestriksjoner, vil være markert som lilla. Se oppdatert kart på FHI.no. For innreise fra andre land enn grønne land vil det fortsatt gjelde krav til innreisekarantene, og for land som defineres som mørkerøde innebærer det krav til karantenehotell. Unntak fra innreiseforbud for utlendinger som kan dokumentere med gyldig EU-koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

   

Skoler og barnehager
Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen. I Skiptvet er det grønt nivå.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)
Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Regler for hele landet

Handelsnæringen
Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer
Private arrangementer

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt) Det oppfordres til å ha arrangement utendørs. Vær oppmerksom på at 1 meters regelen om avstand gjelder.

Offentlige arrangementer (nytt)

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer (500 x 6 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 7000 personer (500 x 14 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1500 personer (500 x 3 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer (500 x 6 kohorter)

Innslippsstopp kl 24 opphører (nytt)

Beskyttede behøver ikke å holde avstand til personer i samme følge, med mindre de er ubeskyttede eller i risikogruppe.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes der det ikke benyttes koronasertifikat.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.