Endelig resultatregnskap for 2020 (ikke revidert)

Skiptvet kommunes netto driftsresultat ble på 10,6 mill. kr (netto driftsmargin på 3,2%) mot 11,7 mill. kr (3,5%) i 2019. Anbefalingen er en netto driftsmargin på 1,75%. 

Brutto driftsresultat er på 6,1 mill. kr (brutto driftsmargin på 1,8 %) mot 5,5 mill. kr (1,7 %) 2019. 

Hovedårsaken til det gode resultatet er et lønnsoppgjør med svært lave tillegg og lavere pensjonskostnader samtidig som driftsinntektene holdt seg på samme nivå som i 2019. Rådmannen er svært tilfreds med årsresultatet sett i lys av stor usikkerhet pga. koronapandemien og ekstrabelastningen den påfører hele organisasjonen.


Ved spørsmål eller kommentarer ta kontakt på mobil 9951 5735. 

Skiptvet 22.02.2021 
Per Egil Pedersen (sign.)