For jordbruket kan slam være et godt og økonomisk gunstig, vekst- og jordforbedringsmiddel. Slam som benyttes på jordbruksarealer er hygienisert. Det er likevel viktig å være klar over at slammet kan lukte stramt og at det fortsatt er muligheter for at det inneholder sykdomsfremkallende bakterier og næringsstoffer, som ved feil bruk kan ha ugunstig effekt på helse, vann og miljø.

Det er den som skal lagre og spre slam på sin eiendom som har ansvar for å vurdere hvordan vi kan unngå disse negative effektene, slik at hensynet til omgivelsene og miljøet blir ivaretatt.

Lagring og spredning av slam på en eiendom er kun tillatt etter at du har meldt ifra til kommunen. Melding til kommunen må sendes minst to uker før første levering. Kommunen videreformidler meldingen til Miljørettet helsevern, som ser etter at de vurderingene du har gjort er i tråd med gjeldende regelverk og forståelse av god praksis.

Bruk og lagring av slam er regulert av Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav.

Her finner du forskriften

Skjema for melding om lokal lagring og bruk av avløpsslam