Barnevernet

 • Målgruppen er barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.
 • Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barneverntjenesten.
   
 • Barneverntjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken og kan velge å engasjere en sakkyndig person til å utrede saken nærmere. I så fall skal rapporten fra den sakkyndige sendes Barnesakkyndig kommisjon til vurdering. Kommisjonens vurdering av rapporten skal være barneverntjenesten i hende før det fattes viktige beslutninger i saken.
   
 • Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
   
 • Arbeidet vårt er alle saker som hører inn under Lov om barneverntjenester.
   
 • Vi skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
   
 • Vi skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp Barneverntjenesten tror at familier kjenner seg selv og sin egen bakgrunn best. Derfor vil vi alltid ta utgangspunkt i familien og hvordan de selv ser behovet for hjelp. Ved innledning av et samarbeid med barneverntjenesten i form av tiltak, vil familien være med å lage en samarbeidsavtale. Denne avtalen inneholder mål for arbeidet, hvem som skal involveres, hvordan vi skal jobbe og hvor ofte vurdering av barneverntjenestens samarbeid med familien gjøres. En slik samarbeidsavtale kan til enhver tid endres. Vi vil hele tiden ha en dialog med familien om hvordan vi jobber, slik at resultatet av samarbeidet blir best mulig for familien. Foreldre og barn/ungdom under 18 år kan motta tjenesten. Alle som har behov for råd og veiledning eller vil drøfte problemstillinger, kan konsultere barneverntjenesten uten at henvendelsen registreres som barnevernsak. Vi har også som oppgave å gjøre utredninger i forbindelse med adopsjoner.
Virksomhet: Oppvekst
Virksomhetsleder: Johan Søfteland
Telefon: 69 80 62 62
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Sundåsveien 9, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

Barnevernsvakta (16.00 - 08.00 hverdager, døgnet rundt i helger/helligdager)

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Ring 989 01 100

Åpningstider:
16:00 - 08.00 hverdager. Døgnet rundt i helger og helligdager.

 
Besøksadresse:
Ingen fast adresse. Ambulerende vakt.
 
Postadresse:
Ordfører Voldens vei 1, 1850 MYSEN
 
 
Interkommunalt samarbeid:
Interkommunal vaktordning for Aremark, Marker, Rakkestad og Skiptvet kommune.

Barnevernvakta kan kontaktes på hverdager fra kl 16.00-08.00 og hele døgnet på helgedager.

Tlf: 989 01 100/ 116 111