Skiptvet kommune inviterer i samarbeid med Smart Innovation Norway AS (SIN) til en workshop hvor vi sammen ser på muligheten for å etablere et biogassanlegg i kommunen.

Skiptvet kommune har følgende mål for klima og miljø beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030: «Legge til rette for at utbyggere og innbyggere velger miljømessig gode løsninger i hverdagen.» I regional klimaplan for kommunene Indre Østfold 2011-2020 er et av målene at «Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen,
øke andelen alternativ energi og endre forbruksmønster».

Skiptvet kommune ønsker gjennom en konseptutredning «Grønn slamhåndtering for mindre landbrukskommuner» å belyse hvordan et biogass-konsept i mindre landbrukskommuner kan være et økonomisk, klimamessig og energimessig lønnsom alternativ til transport av slam til renseanlegg. Prosjektet har fått i underkant av 700.000 kroner i støtte av Enova.

Workshopen vil gjøre deltakerne kjent med det nye prosjektet, gi mulighet til å gi innspill og danne grunnlag for videre dialog. Prosjektet skal bli et utgangspunkt for å anslå fremtidig betydning for
verdiskaping og miljø ved økt utnyttelse av biologiske avfallsressurser til biogassproduksjon. Workshopen tar sikte på å starte diskusjoner innen forbedret håndtering av slam og andre tilgjengelige ressurser i regionen for å oppnå maksimal utnyttelse i sammenheng med dagens bio-økonomi.

Meld deg på til anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com innen 1.november.

AGENDA:
1) Velkommen og bakgrunn for prosjektet
2) Presentasjon av prosjektet og planlagt fremdrift
3) Pitch til forberedelse av workshop
- Biogass: hva er dette og hvilket muligheter finnes?
- Klimanytten og fordelen med samarbeid på tvers
- Mulighetsanalyse for biogassutbygging 2013
4) Spørsmål/avklaringer
Kaffepause
5) Workshop
6) Oppsummering og veien videre

Varmt velkommen! Det vil bli lett servering.

 

 

Skiptvet kommune har en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway og gjennom programmet «Smart Skiptvet» legges til
rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig samfunnsutvikling. Programmet skal stimulere til eksperimentering,
testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggere og nye typer næring som skaper verdi for et fremtidsrettet
samfunn. Les mere om Smart Innovation Norway her: https://www.smartinnovationnorway.com/