Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Solfrid Pedersen Eggehagen

Tlf. 916 73 476 (tirsdager og torsdager, kl 08.00- 15.30)

E- post: koordinerendeenhet@skiptvet.kommune.no

Hva innebærer brukerstyrt personlig assistent?

Brukerstyrt personlig assistent gir større frihet til å organisere tjenestene, men tjenestemottaker eller noen som står nær må ta rollen som arbeidsleder for assistenten. Dette innebærer å definere behov, delta ved ansettelse, lære opp og veilede assistenter i hvordan hjelpen bør gis og sette opp og følge arbeidsplaner. Man styrer selv hvem man vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre og hvor og når assistenten skal være tilgjengelig. Arbeidsleder kan, innenfor rammen av vedtaket, i prinsippet styre hvilke oppgaver assistentene skal utføre, hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis.

Ved å få en BPA får man en assistent som gir personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter behov og ønsker. BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass.

De tjenestene man har rett til å få organisert som BPA er personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og avlastning.

Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten. Kommunen har mulighet for å bistå med opplæring s midler til BPA kurs. 

 

Krav til søker

For å ha rett til BPA må personen ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse, være under 67 år og ha behov for bistand utover 2 år, og mer enn 32 timer per uke

Er assistansebehov under 32 timer per uke kan man ikke kreve BPA, men kommunen kan vurdere om det er hensiktsmessig for personen å tildeles det allikevel. Det er kommunen som vurderer, og gjør vedtak på hvilken tjeneste som skal gis.

Kommunen kan kreve egenandel for praktisk bistand. Hvis du skal betale for tjenesten er det husholdningens samlede inntekt som avgjør hvor mye du skal betale. Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for inntekten din.