Prosjektet består av 2 bygg. 

Omtankebygget har 5 etasjer og inneholder parkeringskjeller, næringslokaler og til sammen 22 omsorgsboliger med fellesrom og personalrom.

Tårnbygget på 7 etasjer inneholder delvis kjeller, bibliotek i 2 etasjer, 5 omsorgsboliger med personalbase og 12 leiligheter for åpent salg.

 

Utomhus opparbeides et flott torg og alle arealene rundt bygget. Maskinforretningen og den tomta inngår ikke i prosjektet, men benyttes til brakker og lagerplass.

 

Kommunen skal kjøpe biblioteket, næringslokalene og omsorgsboligene når prosjektet er ferdig.

Skiptvet Sentrumsutvikling AS er byggherre og Consto Eide AS er totalentreprenør.

 

Byggeprosjektet vil nødvendigvis medføre økt trafikk, støy og støv. Vi vil tilstrebe å minimalisere ulempene for omgivelsene. Hele byggeplassen gjerdes inn. 

 

Byggearbeidene har startet med flytting av trafo og omlegging av høyspentkabler. Rivearbeidet starter denne uka, og så vil byggeprosessen gå kontinuerlig fram til ferdistilling utpå høsten 2022.

 

Av HMS-hensyn gjør vi oppmerksom på at det er adgang forbudt for uvedkommende til byggeplassen, og ber foreldre ta dette opp med sine barn. Byggeplassen er ingen lekeplass.

 

Dersom det skulle oppstå behov for kontakt med oss er dette kontaktpersonene:

Kommunen: Anders Strekerud, tlf 918 27 645, anders.strekerud@ramboll.no 

Byggherren: Erik Seiersten, tlf 977 12 337, es@omtanke.no

Entreprenøren: Geir-Ove Solvang, tlf 480 52 802, geir-ove.solvang@consto.no