A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og folkehelse/Folkehelse

Skiptvet Folkehelseråd

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan helsen fordeler seg hos innbyggerne.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Det forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, og kan beskytte mot helsetrusler. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.
Arbeidet retter seg mot befolkningen eller deler av befolkningen og ikke mot enkeltindivider med identifisert risiko.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller (§ 1). «Samfunnsutvikling som fremmer folkehelse» tydeliggjør at målet med loven er, gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med de ulike påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha innvirkning på folkehelsen.
Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven

 

Skiptvet folkehelseråd 2016 – 2019

Folkehelsekoordinator                 Per Morten Bergseth

 

Sentraladministrasjonen             Karin Bogen

 

Innbyggerservice                            Monica Muldal

 

Oppvekst                                           Tone Frorud

 

Pleie- og omsorg                             Anne Sofie Lund

 

Plan, landbruk og teknikk            Frank van den Ring

 

NAV Skiptvet                                    Roger Elvestad

 

Folkevalgt                                          Anna Lovinda Røed Skaar
Folkevalgt (vara)                             Richard Navestad

Kontakt: postmottak@skiptvet.kommune.no
Tlf: 69 80 60 00

Tips en venn Skriv ut