Presentasjonen finnes her.

Planprogrammet er en beskrivelse om hvordan kommunen skal utarbeide planforslag for detaljplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115.
​En viktig tema  er medvirkning og hvordan dette skal planlegges.
​Kommunen har planlagt dialogmøter med grunneiere for hvert delområdet som er beskrevet i planprogrammet.

Planporgrammet finnes her.

Valgte traséer er begrunnet i vedlagt traséanalysen.

Traséanalysen finnes her.

​Valget går i hovedsak om hvilken side av fv115 prioriteres.

Kommunen anmoder grunneiere og interessenter for å komme med innspill innen frist 28.05.2018.