Hensikt med regulering:
Opprettelse av 8 boligtomter. Avkjørselen skal beholdes som den er i dag til bebyggelse for Fossemkollektivet. Regulering åpner opp for mellom 8 – 16 boenheter. Gang- og sykkelvei er innarbeidet innenfor planområdet.

Framdrift og plandialog finnes HER.

Planforslaget med bestemmelser, plankart og plabeskrivelse, samt andre vedlegg, er lagt ut til gjennomsyn i kommunehuset, Servicekontoret, Storveien 28, 1816 Skiptvet.