Hensikt med regulering:
280 meter gang- og sykkelvei (fortau) langs østsiden av Storveien i Meieribyen fra parkeringsplass ved Vonheim til avkjørsel til Idrettsveien (del 1).

(Etter nærmere vurdering er fortau langs vestsiden av Storveien fra parkeringsplass ved butikker til og med busslomme ikke tatt med i planforslag for del 1.)

1200 meter gang- og sykkelvei langs østsiden av Askimveien nord for Meieribyen fra Idrettsveien til andre avkjørsel til Lystvetveien (del 2).

Rørgate under gang- og sykkelvei for vann. Avløp, fibernett, strømforsyning, belysning osv.

Planforslaget er utformet slik at strekninger for del 1 og 2 kan bygges til sammen eller separat.
Rådmannen foreslår å prioritere utføring av del 1 og 2 til sammen i 2020. Fylkeskommunen har sikret bidrag for utbyggingen i 2020.

Framdrift og plandialog finnes HER.(bruk plannummer 20170002 som søk)

Forslag for del 1 i Meieribyen: HER

og for del 2 nord for Meieribyen: HER.

Planforslaget med bestemmelser, plankart og plabeskrivelse, samt andre vedlegg, er lagt ut til gjennomsyn i kommunehuset, Servicekontoret, Storveien 28, 1816 Skiptvet.

Oversikt av andre reguleringsplaner: