Hensikt med regulering:
Hensikt med planen er å legge til rette for flere boenheter (leiligheter) på sentrumseiendommen 55/6 i Skiptvet. Del av eiendommen 57/61 og del av kommunens eiendom 55/7 skal sammenføyes med 55/6. Eiendommen skal reguleres til en kombinasjon av næring og boliger, med hovedvekt på boliger. Planområdet er på 7,2 dekar.

Oversikt av endringer:
 1. § 3.1.1 punkt c Avfallshåndtering
  Ved etablering av så mange leilighetsbygg blir ryddigere med nedgravd løsning. "nedgravd" tilføres i bestemmelsen.
 2. § 3.1.2 punkt b Grad av utnytting
  I siste setningen fjernes "18 m2 per p-plass". Her står ellers "2,5 x 5,0 m per parkeringsplass".
 3. § 3.1.2 punkt c Uteareal
  I siste setningen tilføres "teknisk anlegg" som også ikke medregnes i MUA (minste uteoppholdsareal).
 4. § 3.2.2 og 5.2
  Detaljplan skal godkjennes av "Viken fylkeskommune" og ikke "Statens vegvesen".
 5. § 5.1 før rammetillatelse
  Det tilføres "målestokk 1:500" som presisering til tiltak om godkjent situasjonsplan.
 6. § 5.2 før igangsettingstillatelse
  IØBR er også instans for godkjenning under avsnittet "For Storveien 6".
  Nytt punkt tilføres: "Oppstillingsplasser for brannbiler skal være godkjent av IØBR."
 7. § 5.2 før igangsettingstillatelse
  Avsnitt "For Storveien 8" sier:
  "Før det gis igangsettelsestillatelse til gjenstående tiltak for 3 stk leiligheter i nivå 3 og nivå 4, loft, skal reguleringsplanen være 1. gang behandlet av Skiptvet kommune." Det er ikke lov å gi igangsettingstillatelse på bakgrunn av høringsforslag. For at det skal gis igangsettingstillatelse skal planen være vedtatt av kommunestyre. En slik bestemmelse er grunnlag for innsigelse.
  Bestemmelsen endres slik: 
  "Før det gis igangsettingstillatelse til gjenstående tiltak for 3 stk leiligheter i nivå 3 og nivå 4, loft, skal reguleringsplanen være vedtatt."
 8. § 5.3 før bebyggelse tas i bruk
  Bestemmelsene skal sammenføyes til en entydig bestemmelsen som gjelder uavhengig av delområde. Tiltak kan ikke utsettes med 6 måneder. Ut fra kommentar om lekeplassen, endres bestemmelsen slik for hele planområdet: "Utearealene og lekeområdet skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det kan gis brukstillatelse til 3 stk leiligheter i nivå 3 og 4, loft. Dersom det gis midlertidig brukstillatelse i vinterhalvåret, skal utearealene senest ferdigstilles påfølgende sommer."
 9. Eksisterende snarvei mellom Holstadveien over Meierigårdens eiendom til Storveien skal tas vare på også etter utbygging av trinn 2.

Vedtak og sakspapir kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter og framdrift ligger i planregisteret: HER. (Søk på plannummer 20190004)

Andre kunngjøringer: