Hensikten med planarbeidet er rullering av nåværende kommunedelplan for Sentrum, kallet "Sentrumsplanen", vedtatt i 2015. Hovedtema er oppfølging av strategier og premisser i kommuneplanen for Skiptvet fra 2019, som består av samfunnsdelen og arealdelen.

Ifølge overordnet fylkesplannen for Østfold fra 2018 skal det utredes langsiktige grense for senterstruktur for Meieribyen som tettstedet i Skiptvet.

Vedtak 20/025:
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13, sendes forslag for planprogram datert 21.02.2020 for rullering av kommunedelplan for Sentrum, "Sentrumsplanen" med plannummer 2020 0001, på høring og utlegges til offentlig ettersyn i minimum seks uker.

Vedtak og forslag finnes her:
Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER.

Offentlig Gjennomsyn:
Perm med utskrift av vedtak og forslag for planprogram legges vanligvis til gjennomsyn ved Servicekontor i kommunehuset, Storveien 28, Skiptvet.

På grunn av corona-situasjonen med begrenset adgang til kommunehuset er gjennomsyn av dokumenter for tiden ikke mulig. Ta gjerne kontakt med kommunen for eventuelt annen løsning.

Innspill:
Innspill kan fremmes skriftlig innenfor utvidet frist mandag 08.06.2020, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet,
eller postmottak@skiptvet.kommune.no . En kan også bruke nedenfor lenk til skjema.

Andre opplysninger med lenk til kartportalen: HER.

Oversikt av andre artikler: