INVITASJON TIL INFOMØTE

“Grønn slamhåndtering i mindre landbrukskommuner” - Presentasjon av resultater

TID: ONSDAG 15.DESEMBER, KL.18-20

STED: TEAMS

MÅLGRUPPE: INNBYGGERE, LANDBRUKSKOMMUNER, FORSKNINGSMILJØER, KLYNGER OG LEVERANDØRER, SOM ER INTERESSERT I RESULTATER FOR PROSJEKTET

 

Skiptvet kommune har følgende mål for klima og miljø beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030: «Legge til rette for at utbyggere og innbyggere velger miljømessig gode løsninger i hverdagen.» I regional klimaplan for kommunene Indre Østfold 2011-2020 er et av målene at «Energiforbruket skal reduseres ved å øke andelen gjenvinnbare ressurser i regionen, øke andelen alternativ energi og endre forbruksmønster».

Skiptvet kommune ønsket gjennom en konseptutredning «Grønn slamhåndtering for mindre landbrukskommuner» å belyse hvordan et biogass-konsept i mindre landbrukskommuner kan være et økonomisk, klimamessig og energimessig lønnsom alternativ til transport av slam til renseanlegg. Prosjektet har fått i underkant av 700.000 kroner i støtte av Enova.

Skiptvet kommune inviterer i samarbeid med Smart Innovation Norway AS (SIN) til et informasjonsmøte hvor prosjektdeltagere informerer om gjennomført arbeid og resultater for prosjektet. I forhold til dette ettårsprosjektet ble det tidligere holdt to workshops, ett i november 2020 og ett i mars 2021. Dette er det siste informasjonsmøtet som har som mål å gi oversikt over resultater og innspill til fremtidig arbeid.

Meld deg på til Anja Wingstedt (anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com) innen 13.desember.

 

AGENDA:
1) Velkommen og bakgrunn for prosjektet
2) Presentasjon av gjennomført arbeid
3) Presentasjon av resultatet
4) Kommunens vei videre
5) Spørsmål/avklaringer/innspill

Varmt velkommen! Det vil bli lett servering.

 

Skiptvet kommune har en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway og gjennom programmet «Smart Skiptvet» legges til rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig samfunnsutvikling. Programmet skal stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggere og nye typer næring som skaper verdi for et fremtidsrettet samfunn. Les mere om Smart Innovation Norway her: https://www.smartinnovationnorway.com/