Marine avsetninger og skredfare

Store deler av Skiptvet kommune ligger under marin grense, og har løsmasser som består av leire. Fordi det er marine avsetninger, er det også et potensiale for at det kan være kvikkleirelommer i disse løsmassene. Det er gjennomført flere geotekniske undersøkelser i Skiptvet kommune i forbindelse med ulike byggetiltak. I tillegg gjennomførte NGI en grovmasket undersøkelse i 2006 for hele kommunen.  

Det som er viktig å understreke er at det ikke trenger å være farlig å bo på marine avsetninger. Men fordi det er et potensiale for kvikkleireskred, er det viktig at hver enkelt grunneier tenker igjennom hva som skal gjøres av tiltak på eiendommen. Er man usikker på om et tiltak man planlegger kan utløse skred, er det viktig at grunneier engasjerer en geotekniker som kan gjøre en vurdering i forhold til skredfare og eventuelle avbøtende tiltak.  

Årsak til skred

Det er oftest menneskelig aktivitet som utløser jordskred. Dette trenger i utgangspunktet ikke være store aktiviteter. Lagring av hestemøkk, hageavfall eller tømmer på kanten av en ravine kan utløse ras. Det er derfor ikke anbefalt å lagre masser på kanten av en ravine i det hele tatt. Selv små mengder kan være nok til å kunne utløse ras.  

Ulike byggetiltak og graving er også aktiviteter som kan utløse skred. Når det søkes om byggetillatelse til et tiltak, setter kommunen krav til en geoteknisk avklaring der det er nødvendig. Dersom en geotekniker vurderer at det er rasfare og avbøtende tiltak, vil dette settes som vilkår i en byggetillatelse.  

Erosjon i bekker er også en av de vanligste årsakene til skred. I landbruket er det de siste 10 år gjennomført omfattende tiltak på hydrotekniske tiltak. Dette er tiltak som gjennomføres for å få kontroll på overflatevannet på jordene, og hindre erosjon.  

Men det gjennomføres hvert år flere tiltak i områder som ikke krever søknad og som ikke kommunen kjenner til. Dette kan være bygging av mindre bygg under det som er søknadspliktig størrelse eller gravearbeid av ulik art. Her må grunneier selv vurdere om dette er trygt, eller om det er nødvendig å få en geoteknisk vurdering for tiltaket gjennomføres.  

Undersøkelser

NGI gjennomførte i 2006 en undersøkelse for hele Skiptvet kommune. Denne undersøkelsen er grunnlaget for de faregradene som er satt for enkelte områder i Skiptvet kommune. Det er viktig å understreke at dette ikke betyr at områder som ikke har fareklasse, er trygt og klarert. Undersøkelsen er grovmasket, og veiledende. Det er potensiale for å finne kvikkleire på steder der det er marine avsetninger også utenfor de områder som det er satt fareklasse på i denne undersøkelsen. Link til kart som viser farekartleggingen er her: NVE temakart 

Skiptvet kommune har gjennomført flere undersøkelser de siste årene som følge av planlagt byggeaktivitet eller for å sikre kommunal eiendom. Dette gjelder særlig langs fv 115.  

Nes lensemuseum: Området var i bevegelse, og det var skader på bygninger som følge av at grunnen ikke var stabil. Det ble engasjert geotekniker som gjorde en vurdering av området. For å være sikker på hvilket tiltak som skulle gjøres, ble det utført grunnboringer. Arbeidsplanen ble sikret gjennomgått og sikret av den ansvarlige geoteknikeren. Før arbeidet ble utført var det en periode hvor kommunen nedla ferdselsforbud i området, fordi det ble vurdert at området var så ustabilt at det var stor fare for ras.  

Alle undersøkelser som blir gjort, blir registrert i en egen database. Denne basen er åpen for alle å se i, og på kartet kan man se hvor det er utført boring. Link til denne er her: Nasjonal database for grunnundersøkelser (ngu.no)  

Informasjonsmøte

Skiptvet kommune og Skiptvet bondelag planlegger et informasjonsmøte om skred 25. mars. Det vil da komme en geotekniker som vil fortelle om årsak til skred, ulike typer skred, hvordan bo og leve på marine avsetninger etc.  

Dette et møte som er åpent for alle. Pga korona-situasjonen er det usikkert på om møtet kan avvikles som planlagt. Møtet vil bli annonsert på Skiptvet kommune sine nettsider og Facebook-sider, slik at de som ønsker å høre på foredraget må følge med der. I tillegg vil Skiptvet bondelag sende ut invitasjon til sine medlemmer.  

Mer informasjon

NVE har det overordnede ansvaret for statlige oppgaver for skred i Norge. De har også nettsider hvor det er mye informasjon om kvikkleire og skred. Link til nettsiden for kvikkleireskred er her: Kvikkleireskred - NVE