Hensikten med planarbeidet er rullering av nåværende arealdel, vedtatt i 2019. Hovedtema er oppfølging av strategier og premisser i kommuneplanens samfunnsdel for Skiptvet fra 2019 og nylig vedtatt kommunedelplan for sentrum.

Kommunestyrets vedtak 22/111:

Forslag til planoppstart med planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel med nytt plannummer 20220001 vedtas jf. pbl §§ 4-1 og 11-12.

Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for involvering av politikere, næringsliv og innbyggere. Partiene som ikke sitter i formannskapet, skal inkluderes tidlig og innkalles til et oppstartsmøte.

Vedtak og forslag finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan: HER 

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER 

Offentlig Gjennomsyn:

Perm med utskrift av vedtak og forslag for planprogram legges vanligvis til gjennomsyn ved Servicekontor i kommunehuset, Storveien 28, Skiptvet.

Innspill:

Kommunen ønsker innspill om:

  1. selve dokumentet som beskriver planprosess og sentrale fokusområder for rullering av arealdelen.
  2. temaene som omfattes av arealdelen utenfor Meieribyens tettstedsgrense. Hovedtrekk er nye områder for fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse, samferdsel eller mulige arealer for spredt boligbebyggelse i LNF.

Innspill kan fremmes skriftlig innen 06.01.2023, og sendes Skiptvet kommune,

Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no 

Andre opplysninger med lenk til kartportalen for region Indre Østfold: HER.

Kunngjøringer av andre planer: