I
Et sagn fra begynnelsen av forrige århundre forteller om en drage som kom hver morgen og la seg om tårnkransen og om kvelden fløy den til Karterudåsen. Dragen hadde man og lugg som en hest, men var ellers som en slange med vinger. Så lenge den oppholdt seg på kirken ble det ikke holdt gudstjeneste der. Til slutt ble den skutt med en forgiftet pil, og den falt ned i en dam øst for kirken (ved veigrinda til gården en dam øst for kirken (ved veigrinda til gården Mørk). Etterpå har det alltid vært stygt og brunt vann i brønnen, som den dag i dag kalles Dragehullet. Sagnet er koblet sammen med funnet av en stor knokkel av hval som i sin tid befant seg på kirkeloftet. Det antas å ha tjent som fot på den middelalderske døpefonten.
(jfr. døpefonten i Asak kirke ved Halden.)
Litt.: S. og H Christie: "Norges kirker - Østfold

II
Dragen
(Sagn, meddelt av sogneprest Høegh)
Der fortælles fra begyndelsen av forrige aarhundrede, at der hver morgen kom en drage, som la sig om taarnkraven paa kirken her, og at den hver aften fløi til "Karterudaasen", hvor den opholdt sig om natten. "Min Bedstemor", siger fortælleren, "var den gang hos stedets prest, og hun fortalte, at hun oftere hadde set dyret. Dets skikkelse var som en slange, men det hadde vinger, og saa hadde det man og lugg som en hest. Saalænge det opholdt sig på kirken, holdtes ikke gudstjeneste der. Tilsidst blev den skutt med en jerpil.

Da kirken ble restaurert sidst, fandtes paa kirkeloftet et skelet av et dyr - det lignet en hvals -, 1 meter langt og 1 meter tykt. Det blev av sogneprest Leganger indsendt til Folkemuseet paa Bygdø sammen med Skiptvets gamle altertavle og lysekrone - de sidstnævnte ting ble dog kun utlaant. Der en en liten dam nede i skogen øst for kirken (nordenfor veigrinden til gaarden Mørk). Den har alltid stygdt, brunt vand, og det siges, at grunden dertil skal være, at den skutte drage faldt ned fra taarnet i dammen, og at der saaledes kom drageblod deri. Dammen kaldes endu Dragehullet.

III
Grunnlaget for Skiptvets kommunevåpen er et sagn fra begynnelsen av forrige århundre, som forteller om en drage. den kom hver morgen og la seg om tårnkransen på kirken. Om kvelden fløy den til Karterudåsen. Dragen hadde man og lugg som en hest, men hadde ellers slangekropp med vinger. det ble ikke holdt Gudstjenester i kirken så lenge dragen oppholdt seg der. Til slutt ble den skutt med en forgiftet pil og den falt ned i en dam øst for kirken. Etter det har brønnen alltid hatt brunt og stygt vann. og blir nå kalt dragehullet.

Skiptvet sitt kommunevåpen ble godkjent 27.11.1981.
Som motiv ble valgt "I rødt en opprett sølv lindorm".
Truls Nygaard har tegnet kommunevåpenet, som med ovennevnte sagn som bakgrunn, peker seg ut som spesielt fint og originalt i den kommunalheraldiske flora.