Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Solfrid Pedersen Eggehagen

Tlf. 916 73 476 (tirsdager og torsdager, kl 08.00- 15.30)

E- post: koordinerendeenhet@skiptvet.kommune.no

Ansvarsområder

Koordinerende enhet har ansvaret for kartlegging og tildeling av tjenester. Særlig tyngende omsorgsarbeid, normalomsorg og meromsorg vektlegges i kartleggingen.

Ansvarsområder for Koordinator for personer med tilretteleggingsbehov/koordinerende enhet er:

  • Koordinator, barnekoordinator og Individuell plan.
  • Delta på ansvarsgruppemøter.
  • Behandle søknader om omsorgsstønad.
  • Behandle søknader om avlastning. Kommunen har avlastning både i private hjem og på institusjon. Avlastning kan innvilges både på døgn og på times basis.
  • Behandle søknader om støttekontakt. Tilbudet kan gis både i grupper og enkeltvis.
  • Behandle søknader om BPA for yngre.
  • Finne støttekontakter og avlaster, sørge for nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging av disse. Timelister og personalmeldinger.
  • Oppfølging av brukere og pårørende.
  • Gi veiledning, råd og opplæring om rettigheter og tilgjengelig tjenester.
  • Barn/søsken som pårørende.

Det kan være mange årsaker til at man kan ha et behov for bistand i hverdagen. Koordinerende enhet vil i samarbeid med søker gjøre en kartlegging av behov og utfra dette finne hvilke tjenester det kan være aktuelt og tilby. 

Koordinator

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator. Hensikten er å tilby koordinerte tjenester, sikre samordning av tjenestetilbudet.

Ved behov for koordinering av tjenester skal koordinerende enhet motta melding om dette. Det vil da gjøres en vurdering om personen har rett på koordinator. Det vil også kartlegges om rett til og/eller ønske om Individuell plan.

Koordinator som blir oppnevnt skal sørge for nødvendig oppfølging av bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med en eventuell individuell plan.

Koordinerende enhet i kommunen har ansvaret for opplæring og veiledning av koordinatorer.

Barnekoordinator

En barnekoordinator har som oppgave å sikre nødvending oppfølging og samordning av tjenestetilbudet rundt et barn og barnets familie. En barnekoordinator kan bli tildelt før barnet er født tom barnet blir 18 år.

En barnekoordinators oppgaver kan være: å sikre nødvendig oppfølging og hjelp, bidra til at hjelpeinstansene rundt barnet samarbeider om å nå mål, sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstansene og familien og sikre framdrift i hjelpeprosessen

For å ha rett på barnekoordinator er det noen vilkår som må være oppfylt. Barnet må ha behov for langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester, samt andre velferdstjenester.

Ved behov for barnekoordinator skal koordinerende enhet motta melding om dette. Det vil da gjøres en vurdering om barnet har rett på barnekoordinator. Det vil også kartlegges om rett til og/eller ønske om Individuell plan. Koordinerende enhet har også ansvaret for opplæring og veiledning av barnekoordinatorer.