Intensjonen med revidert planforslag:
Formålet med revidert planforslag er å legge til rette for landbruksutvikling på ca. 82,5 dekar med regulering for avsatte områder for landbruksbebyggelse, mølle, driftsbygg, biogassanlegg og nytt areal for storfebebyggelse med hensyn til (kultur)landskap ved tilrettelegging for vegetasjonskjermer.

Vedtak og planforslaget med planID 20160002 finnes her:

Møtebok

Link til plandokumenter

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger finnes her:

Link til Planregisteret

Link til kartportal for Indre Østfold