Vedtak 19/073:
Detaljregulering for boligfelt Vesterås, Storveien 40, Skiptvet, Gbnr. 54/8 m.fl., 20190001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.05.2019 vedtas for høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for følgende:
Opprettelse av 10 Leiligheter sammensett i bebyggelse med 2 og 4 boenheter. Avkjørselen skal flyttes vekk fra Storveien for å bedre trafikksikkerhet.
Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Skiptvet kommune, Plan landbruk og teknikk, Storveien 24, eller per e-post til postmottak@skiptvet.kommune.no innen 09.08.2019.

Framdrift og plandialog finnes HER.

Oversikt av andre reguleringsplaner: