Vi ber særskilt om tilbakemelding på hvordan hensyn til barn, unge og eldres interesser kan ivaretas i planarbeidet og hvordan vi kan få reell medvirkning fra disse gruppene.

Eiendommen er i dag regulert til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Oppgitt areal for eiendommene innenfor planavgrensning for planområdet er cirka 13,75 daa. og foreslås regulert til sentrumsformål med tilrettelegging for omsorgsboliger, bolig, bibliotek, kontor/bevertning med mere. Torg videreføres og bebygd areal foreslås regulert til maks 30%BYA med byggehøyder fra 2 til 7 etasjer.

I området nord for Koffeldveien, planlegges det bygget cirka 20 omsorgsboliger og 55 leiligheter, 300 m2 BRA bokcafe, 1000 m2 BRA Helsehus, 1500 m2 BRA næring/utleie, samt noe areal til støttefunksjoner for Bondens marked med mere. Banktomten på området syd for Koffeldveien, er nylig innlemmet i planområdet og planlegges utviklet med en videreføring av eksisterende funksjoner og eventuelt tilføring av nye funksjoner og arealer som støtter opp under Torget og sentrumsutviklingen. Reguleringen vurderes å ha minimale konsekvenser for dyreliv og natur i området og vil ikke føre til noen vesentlig økt trafikk. Naturlandskap i form av fjell i dagen og stedegen vegetasjon tilstrebes videreført og brukt som kvalitet i prosjektet, større trær tilstrebes beholdt eller flyttet. Ny bebyggelse fundamenteres til fast grunn, hvilket konsept som velges for fundamentering vil være del av utredningsarbeidet i reguleringsplanen.

Forslag til byggehøyde på 6 (7) etasjer, lav parkeringsdekning for bil og avstand til Fylkesvei 115, Storveien, er i strid med sentrumsplanen og vil belyses særskilt i saken.
Reguleringsforslaget vurderes å ikke utløse krav om KU.

Nærmere informasjon finnes i planregisteret. Her 

Varselbrev med situasjonskart finnes Her.

Alternativt kopier og lim inn lenke i emnefelt:

http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0127/gl_planarkiv.aspx?knr=0127&planid=20180001

Innspill og merknader til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til Mad AS ved saksbehandler Jon-Martin Kolnes, epost jmk@mad.no

Frist for å komme med merknader er 30.11.2018.

På vegne av Omtanke AS og Skiptvet Omsorgsboliger AS, Oslo, 19.10.2018