I planprogrammet er beskrevet planprosessen om hvordan planforslag skal utredes etter valgt trasé.

Trasévalget er utredet i traséanalysen som ligger til grunn for utarbeidelse av gang- og sykkelvei på følgende måter:

  • Nordover fra Idrettsveien i Meieribyen ligger traséen på østside av fylkesveien mot Vamma brua.
  • I Meieribyen mellom Idrettsveien og Vollveien ligger traséene mest mulig på begge sider av fylkesveien og dersom mulig brukes eksisterende veier.
  • Sørover fra Vollveien i Meieribyen ligger traséen på vestside av fylkesveien mot grense med Våler.

I åpent informasjonsmøte 25.04.2018 skal det orienteres om valgt trasé, planprosess og videre planlegging av dialogmøter i mindre grupper som skal gå mer detaljert inn i løsninger på ulike strekninger.

Kommunen har valgt å utrede detaljplan i ulike strekninger og første strekninger er:

  • Nordover på østside mellom Idrettsveien og Stokkebekkveien ca. 3,2 km.
  • I Meieribyen mellom Lundsveien og Idrettsveien på begge sider ca. 400 m.
  • Sørover på vestside mellom Vollveien og Haugskrysset ca. 0,6+1,2 km.
    eventuelt videre til kommunegrense med Våler ca. 1,7 km.

Vedtak og planprogrammet med trasévalganalysen finnes her:
Møtebok

Link til plandokumenter.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger finnes her:
Link til Planregisteret.

Link til Kartportal for Indre Østfold.