Planområdet er på 14,3 mål og ligger på øst for Karlsrudkrysset i Skiptvet, og omfatter eiendommen gbnr 56/337, 56/442, 56/449, 56/484, 56/483, 56/485, 56/486, 56/352. Planområdet grenser til Engskleiva fylkesvei 265. En av tomtene er i dag bebygd og eies av Fossumkollektivet, resten av tomtene er ubebygd mark. Området ligger ca 1,4 km fra Skiptvet sentrum og 500 m nord øst for Skiptvet kirke, og er et boligområde med kort avstand til lokal barne- og ungdomsskole.


Hensikten med planen er å innregulere et friområde til utbyggbar tomt, å tilrettelegge for tomt som per dags dato er fjellterreng (friområde) til utbyggbar tomt, å tilrettelegge for avfallstasjon på et av friområdene og samtidig gjøre det mulig å etablere flermannsbolig på tomtene i reguleringsbestemmelsene. Areal tidligere avsatt til friområde vil bli re-lokalisert i planen. Det er planlagt at tidligere planlagt gang og sykkelvei flyttes inn i boligområdet i adkomstveien d a fartsgrensen tilsier blandet bruk og gang og sykkelveien vil bedre tilpasses boligområdet. Plangrensen er satt til eiendomsgrense og halve riksveien. Avkjørsel til reguleringsområdet vil skje fra eksisterende avkjørsel ved Fossumkolektivet.

Varselbrev med nærmere informasjon kan leses i plandialog, HER.