Planområdet er på 2,9 dekar og ligger på like nord for sentrum i Meieribyen på østsiden av Storveien, og utgjøres av eiendommen Gnr 54/Bnr 8 , tilstøtende felles adkomdtvei i syd inklusive frisiktlinjer ut i Storveien og halvparten av Storveiens bredde.

Hensikten med planen er å utvikle et boligområde for 10 småleiligheter med 5 leiligheter i nedre plan og 5 i øvre plan. Det skal etableres 3 boligenheter, 2 firemannsboliger og 1 tomannsbolig med carport/parkeringsarealer .
Rammer for planarbeidet:
Kommuneplanen sin arealdel, planID 2008001
Kommunedelplan for sentrum (Meieribyen), planID 20140001
Det pågar detaljregulering for gang-og sykkelvei langs storveiens østside forbi tomten, planID 20170002).
Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvens-utredning iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 4-1 og 4-2.2 samt forskrift om konsekvensutredning for planer etter pbl datert 21.06.2017 nr 864 (med vedlegg I og II).
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Bernt Bekke Arkitekter AS, epost: bernt@habb.no, telefon 900 27 779.
Planforslaget utarbeides av forfatteren utover vinteren 2019 og behandles i formannskapet, med vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn og mulighet for å komme med innspill til forslaget. Varsel om offentlig ettersyn sendes til berørte naboer, gjenboere, offentlige instanser og andre berørte parter.

Planarbeidet kan følges i planregisteret av kommunen, her...

Fristen for uttalelse til varslingen av planen er 07.03.2019.

Oversikt av andre reguleringsplaner: