Det planlegges totalt 62 boenheter i planområde på ca. 54 dekar på østside i Meieribyen, Skiptvet. Boenheter er utformet i ulike boligtyper, enebolig, tomannsbolig, rekkehus og boligblokk. Planen viser løsning med flere atkomstveier. Atkomst fra Holstadveien (F) og Karlsrudlia (H) er midlertidig så langt endelig løsning med ny avkjørsel fra Storveien (G) ikke er utredet. Andre atkomstveier er Holstadåsen (E) og Vestgårdveien (B).

Behandling av planen i kommunestyremøte 19.09.2017:
Ann Anthony stilte spørsmål om hun er inhabil og fratrådte. Hun ble enstemmig erklært inhabil. Håkon N Grenager tiltrådte.
Anne Grethe Larsen fremmet sitt forslag fra formannskapet:
Før utbyggingen av området av Holstadåsen sør settes i gang, skal det foreligge igangsatt utredning/planarbeid og kostnadsoverslag for rundkjøring på Fv 115.
Ordet rundkjøring ble byttet ut med adkomst.
Rådmannen orienterte om at administrasjonen tar sikte på å fremme en sak om planoppstart før nyttår.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak og detaljplan finnes her:
Møtebok:

Link til plandokumenter:

For vedtatte planer gjelder:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Storveien 24, 1816 Skiptvet,
eller postmottak@skiptvet.kommune.no 

Andre opplysninger med link til:
Linken til planregisteret 
Linken til sakspapir 
Linken til kartprogrammer på hjemmesider