Vedtak KS-19/039:
Detaljregulering for Torget i Meieribyen, Gbnr. 55/24 m.fl. med nummer 20180001 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 27.05.2019 vedtas, jf. § 12-12 i pbl.
Rådmannen skal etter sluttbehandling i kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

Vedtak, vedlegg (KS-19/038) og tilleggssaken (KS-19/059) til sluttbehandlingen, og andre vedlagte dokumenter finnes på hjemmesider av kommunen med følgende link:

Saksbehandling

Hele planprosess finnes i planregisteret med følgende link:

Plandialog

Nærmere opplysninger om klageadgangen og frist for klage jf. pbl § 12-12 og § 1-9 finnes på hjemmesider av kommunen, se nedenfor skjema.

Oversikt av andre kunngjøringer: