Intensjonen med planen er å legge til rette for 18 eneboliger langs Brekkeveien på vestside av Meierybyen i Skiptvet.

Vedtak og planforslag finnes i møteplan for kommunestyremøte 12.12.2017:

Link til sak 17/100 planforslag for Brekke vest

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Se for mer informasjon på side Selvbetjening og videre til Klage.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet

Kart:
Lenker til ulike kartportaler