Hensikten med reguleringen er å legge til rette for å opprettholde en nåværende bolig og utvikle området til flere boenheter med trygt atkomstvei. Planen skal legge til rette for 2 stk. tomannsboliger og en firemannsbolig, med til sammen 8 nye leiligheter.
Planen berører i syd delvis reguleringen for Idrettsåsen med nummer 20030002. Denne delen i Idrettsåsen oppheves.

Vedtak og detaljplan finnes her:

Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER:

For vedtatte planer gjelder:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no . Se nedenfor lenke til skjema.

Andre opplysninger med lenk til kartportalen: HER.

Oversikt av andre reguleringsplaner: