Hensikten med reguleringen er å legge til rette for opprettelse av 8 boligtomter. Avkjørselen skal beholdes som den er i dag til bebyggelse for Fossem kollektivet. Regulering åpner opp for mellom 8 – 16 boenheter.

Vedtak og detaljregulering finnes her:
Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret: HER

For vedtatte planer gjelder:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no . Se nedenfor lenke til skjema.

www.kommunekart.com ( søk på «skiptvet» )

Oversikt av andre artikler om reguleringsplaner: