Hensikten med reguleringen er å legge til rette for å endre arealformål i sentrumsplanen fra enebolig til konsentrert småhusbebyggelse, 10 små-leiligheter med tilhørende fasiliteter på eiendommen Storveien 40, Gbnr. 54/8 i Meieribyen.
Leilighetene bygges som 2- og 4- mannsboliger.
Vedtak og detaljregulering finnes her:
Møtebok kan sees i møteplan: HER.

Lenk til plandokumenter i planregisteret, se under reguleringsplaner: HER

For vedtatte planer gjelder:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet, eller postmottak@skiptvet.kommune.no . Se nedenfor lenke til skjema.

www.kommunekart.com (søk på «skiptvet»)

Oversikt av andre reguleringsplaner: