Sentrumsplanen er utarbeidet som kommunedelplan.
Hensikten med rullering av sentrumsplanen er å legge til rette for blant annet boligutvikling innenfor oppdatert avgrensning for tettstedet Meieribyen i Skiptvet.
 
Kommunestyrets vedtak 22/084 datert 13.09.2022:
1. Revidert planforslag for kommunedelplan for Sentrum, «Sentrumsplanen», plannummer 2020 0001 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 21.06.2022 vedtas, jf. pbl § 11-15. Sentrumsplanen erstatter følgende reguleringsplaner i sin helhet og disse reguleringsplaner oppheves etter vedtak som følger i separate saksframlegg:
  • · Voll gård boligfelt, plannummer 19980001
  • · Brekkeåsen boligfelt, plannummer 2003001
  • · Idrettsåsen boligfelt, plannummer 2003002
  • · Karlsrudengen boligfelt, plannummer 20050003
  • · Området for Europris og Kiwi, plannummer 20130001
 
2. Det vedtas videre følgende endring:
  • · Fra rekkefølgebestemmelsene: Setningen "utbygging av dette området starter etter ferdigattest av andre fremtidige boligfelt innenfor planområde for sentrumsplanen", skal erstattes med "utbygging av B01-del 2 starter etter ferdigattest av B01-1 til og med B11. B01-1 langs Lundsveien utbygges før del 2"
  • · 304 §11-7 p1 " og barneskole" strykes. Eksiterende skolekapasitet dekker fremtidig behov. Evt. utvidelse av skole skal skje i tilknytning til eksisterende skole.
  • · B05 og B06 benyttes til boligformål. 
3. Følgende områder endres til LNF-formål, for å ivareta dyrket mark. 
  • · BIN 01
  • · B07
4. Tomtestørrelse: Maksimal tomtestørrelse bør økes for å gjøre Skiptvet til en attraktiv bygd å bosette seg.
For eneboliger tillates: Minst 600m2, maks 1500m2, kan godkjenne fra 500m2 til 1800m2. For tomannsboliger tillates: Minst 600m2, maks 1500m2, kan godkjenne inntil 1800m2.
 
For vedtatte kommune(del)planer gjelder:
Vedtaket kan ikke påklages etter plan- og bygningslovens § 11-15. 
 
Vedtak og sentrumsplan finnes her:
Møtebok kan sees via "innsyn" i møteplan: HER.
Lenk til plandokumenter på hjemmesider: HER.
Nærmere informasjon finnes i planregisteret: HER.
Andre opplysninger med lenk til kartportalen for region Indre Østfold: HER.
 
Oversikt av andre artikler om kunngjøringer: