A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og Høringer

Kungjøringer:

Her følger en oversikt av ferdig behandlete planer og forskrifter:

Kunngjøring av Planer/forskrifter
 Kunngjøringer: Status

Revidert planprogram for Holstadåsen Øst Boligfelt

fastsatt

vedtak av reguleringsendring for Skiptvet Kirke (klagefrist er 3 uker etter kunngjøring)

planvedtak

vedtak av detaljplan for Brekke sør boligfelt (klagefrist er 3 uker etter kunngjøring 16.06.2017)

planvedtak

vedtak av detaljplan for Holstadåsen øst boligfelt (klagefrist er 3 uker etter kunngjøring 26.09.2017)

Planvedtak opphevet av Fylksmannen 09.03.2018.

planvedtak
opphevet

Vedtak mindre endring av Kommunedelplan for sentrum - justering arealgrense vestgård skole

vedtak
Vedtak av revidert planprogram med trasévalg for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 fastsatt
vedtatt

Vedtak av detaljplan for Mørk Bergsjø (klagefrist er 3 uker etter kunngjøring 20.12.2018)

planvedtak

Revidert planprogram for Vamma miljøpark

fastatt

Samfunnsdel for Skiptvet kommune

vedtatt

Planvedtak for detaljregulering for Torget i Meieribyen (klagefrist er 3 uker etter kunngjøring 19.06.2019)

planvedtak

Planvedtak for detaljregulering for boligfelt Idrettsveien 12 i Meieribyen - 20140003 (klagefrist er 3 uker etter kunngjøring)

planvedtak

Vedtak av Arealdelen for Skiptvet kommune - 20160003

vedtatt

 

Hva er en høring?

Å ha en sak ute på høring vil si at kommunen ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.

Her vil du finne aktuelle planer/forskrifter i Skiptvet kommune som er til høring.

Planer/forskrifter til høring
 Høringsdokument: Høringsfrist:

Finlandsskogen - Omdisponering av to boligtomter

24.03.2016
 
Planoppstartvarsel for Holstadåsen Øst boligfelt med planprogram
 
28.10.2016

Offentlig ettersyn av detaljplanendring for Skiptvet Kirke
 
28.10.2016

Planoppstartsvarsel for Brekke Vest boligfelt 

02.12.2016
Planoppstartsvarsel for privat detaljplan for Mørk / Bergsjø

01.12.2016

Offentlig ettersyn av detaljplan for Idrettsveien 12 i Meieribyen

06.01.2017

Planoppstartvarsel for rullering av Kommuneplanen for Skiptvet - samfunnsdel og arealdel

10.02.2017

Planoppstartsvarsel for detaljplan for Skogskloster

10.03.2017

Forelegging av endring i kommunedelplan for Sentrum, tilbakemeldingsfrist

22.02.2017

Offentlig ettersyn av detaljplan for Brekke Sør i Meieribyen

24.03.2017

Planoppstart av detaljplan for fv 115 Haug - Åmodt av vegvesen

04.04.2017

Offentlig ettersyn av detaljplan for Skogskloster

21.07.2017

Offentlig ettersyn av detaljplan for Mørk - Bergsjø

21.07.2017

Offentlig ettersyn av detaljplan for Holstadåsen Øst boligfelt

21.07.2017

Offentlig høring av endring for detaljplan for Brekke sør og nord boligfelt

27.10.2017

Offentlig høring av revidert detaljplan for Mørk Bergsjø

28.05.2018

Planoppstart av detaljplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 Skiptvet

28.05.2018

Offentlig høring av forslag for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune

25.01.2019

Offentlig høring av detaljplan for Torget i Meieribyen

24.05.2019

Offentlig høring av kommuneplanens arealdel

31.05.2019

Offentlig høring av detaljplan for Vesterås boligfelt, Storveien 40 - 20190001

09.08.2019
Offentlig høring av detaljregulering for boligfelt øst Karlsrudkrysset - 20190002

18.10.2019

Offentlig høring av detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 - 20170002

18.10.2019