A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Individ og rett/Meddommere

Meddommere

Meddommer er en ikke juridisk utdannet person (legdommer) som deltar i behandlingen og pådømmelsen av en rettssak sammen med den juridiske dommeren. De deltar på lik linje. I særskilte tilfeller kan det oppnevnes såkalte fagkyndige meddommere når det er behov for grundig kunnskap innenfor et spesielt fagområde.

Et alminnelig rettsprinsipp er at en skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Det anses som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.

Valg av nye lagrettemedlemmer og meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fire års periode. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal tjenestegjøre i to saker pr. år.

Lekdommer er en felles betegnelse på meddommere og lagrettemedlemmer. Ikke juridisk utdannet person som deltar i pådømmelsen i en rettssak.

Les og lær mer om meddommer på: www.meddommer.no