Retningslinjer gitt av fylkeskommunen:

  • Søkere mellom 14-67 år prioriteres
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres
  • Funksjonshemningen må være varig
  • Søker som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke
  • Beboere på sykehjem godkjennes ikke
  • Søker som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes
  • Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning
  • Siden det er satt et øvre tak på antall brukere i hver kommune kan det være flere søkere som fyller kriteriene enn det er hjemler for. I slike tilfeller står kommunen fritt til å legge ytterligere kriterier til grunn for godkjenning, for eksempel funksjonshemmingens grad, aktivitet/transporthyppighet og alternative transportmuligheter. 
  • Godkjenning som bruker gjelder for et år av gangen, med unntak for blinde og varig rullestolbrukere som kun må søke første gang.