Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Solfrid Pedersen Eggehagen

Tlf. 916 73 476 (tirsdager og torsdager, kl 08.00- 15.30)

E- post: koordinerendeenhet@skiptvet.kommune.no

Krav til søker

For å ha rett til omsorgsstønad må den pleietrengende bo i samme husstand. Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelder kun nødvendige oppgaver.

Skiptvet kommune vurderer om omsorgsstønad er det mest hensiktsmessige alternativet. Det må være søkt hjelpestønad fra NAV før søknadsskjema til Skiptvet kommune kan sendes. 

Søknadsskjema for hjelpestønad

Før man søker om omsorgsstønad er det nødvendig å tenke på

  • Har omsorgsarbeidet vart over tid og forventes det lang varighet. 
  • Om arbeidet er mer psykisk eller fysisk belastende enn normal omsorg,
  • Hvor mange timer pr måned utfører man omsorgsarbeidet, 
  • Er behovet for omsorg konstant eller i perioder.
  • Fører omsorgsarbeidet til mangel på fritid.

Etter levert søknad, foretas det et kartleggingsbesøk i hjemmet hvor situasjonen blir vurdert og det gjøres en avklaring på hvilke oppgaver som utføres. Ut fra dette gjøres det fastsettes hvor mange arbeidstimer det kan gis godtgjørelse for.

Ved innvilget omsorgsstønad får man et fast beløp pr måned som en godtgjørelse for omsorgsarbeidet som utføres.

Ved innleggelse på sykehus eller institusjon som har en varighet over 4 uker vil utbetalingen midlertidig stoppes. Dette fordi da faller det særlig tyngende omsorgsarbeidet bort.