Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven §2. Rektor er delegert myndighet til å fastsette ordensreglement av Kommunestyret i Skiptvet kommune 14.05.2013. Ordensreglementet er laget med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) § 2-9.  

Det er viktig at det gis klare rammer for god orden og god oppførsel i ordensreglementet. Dette er viktig både av hensyn til daglige enkelthendelser, og fordi grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er i hvilken grad eleven følger skolens ordensreglement, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5. Det er ikke adgang til å sette ned karakteren i orden eller oppførsel dersom forholdet ikke er regulert i ordensreglementet. 

§1 Formål 

Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen. For å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare rammer. Noen felles regler for hele skolesamfunnet, i form av et ordensreglement, kan bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø.  

Elevene skal selv ta del i å skape en god skole. Kapittel 9a i opplæringsloven viser både til elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, og til at elevene skal engasjeres i arbeidet for helse, miljø og trygghet på skolen.  Ordensreglementet skal være med på å skape et godt forhold både mellom elever, og mellom elever, lærere og andre ansatte. Det viser primært til atferd knyttet opp mot sikkerhet, miljø, undervisning og sanksjoner. 

§2 Virkeområde 

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, det vil si i den tiden barna/ungdommene er elever. Det vil innebære både timer og friminutt, og aktiviteter som skoleturer. Om forhold skjer i skolens faktiske eller digitale rom har ikke betydning. Også det som skjer i det digitale rom på skolens intranett, undervisningssystemer, ved SMS e.l. vil kunne omfattes av ordensreglementet. 

§3 Elevens rettigheter 

Rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 

§4 Elevens plikter 

Elevene har plikt til å følge skolens ordensreglement 

På skolen skal du: 

§5 Orden 

 • Møte presis på skolen og til undervisningen 
 • Ha skolesakene i orden 
 • Ha med nødvendig læremidler og utstyr til timene 
 • Vise gode arbeidsvaner 
 • Ha god arbeidsinnsats 
 • Overholde oppsatte frister  
 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne 
 • Følge de beskjeder som blir gitt 
 • Følge klasseromsreglene som klassen har blitt enige om 
 • Følge trafikkreglene på veien til og fra skolen og på skoleturer 
 • Følge skolens IKT-reglementet 
 • Bruke hjelm på sykkelturer, skatebanen,  skøytebanen og i akebakken 

Dette får du ikke lov til å gjøre på skolen: 

§6 Oppførsel                                                                                                     

 • True eller utøve vold mot medelever og ansatte 
 • Slåss, plage andre, mobbe eller trakassere 
 • Ha grov munnbruk, banne eller snakke nedsettende om andre 
 • Ta bilder/film eller lydopptak av medelever og ansatte uten tillatelse 
 • Bruke PC til annet enn skolearbeid 
 • Bruke mobiltelefon i timene og friminuttene utenom når læreren har gitt tillatelse 
 • Skape uro eller forstyrre undervisningen 
 • Jukse på prøver eller tentamen 
 • Forlate skolens område i skoletiden uten tillatelse av lærer 
 • Røyke, bruke snus og el-sigaretter eller andre rusmidler                           
 • Ha med kniv, våpen eller farlige gjenstander 
 • Ha med deg brus, energidrikk eller slikkerier inkl. tyggegummi. 
 • Bruke sykkel, rulleskøyter, sparkesykkel eller hoppestylter i skolegården  
 • Bruke rullebrett utenfor anvist plass 
 • Kaste snøball utenfor anvist plass 
 • Være voldsom i lek (Kongen på haugen) 
 • Utøve forsøpling, hærverk eller tagging 
 • Misbruke brannmelder / panikkåpner (de grønne) 
 • Være borte fra skolen uten gyldig grunn 

§7 Sanksjoner 

 • Ved brudd på reglementet kan skolen bruke følgende reaksjonsformer:  
 • Samtale / irettesettelse  
 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 
 • Samtale med inspektør / rektor /sosiallærer 
 • Gjensitting  
 • Ta igjen tid ved for seint komming 
 • Miste retten til å bruke PC en periode 
 • Nedsatt karakter i orden og / eller oppførsel 
 • Beslag av ulovlige gjenstander  
 • Midlertidig beslag av mobiltelefoner, rullebrett o.l. 
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler 
 • Erstatningsansvar etter erstatningsrettslige regler 
 • Bortvisning fra klassen for resten av timen eller resten av dagen etter kontaktlærers avgjørelse 
 • Rektor kan bortvise elever fra skolen i inntil 3 dager – gjelder kun ungdomsskolen 
 • Politianmeldelse av straffbare forhold som hærverk, vold, rasisme, trusler eller mobbing 
 • Elever kan bli sendt hjem fra skoletur på foresattes bekostning 

§8 Saksbehandling 

Før det blir tatt en avgjørelse om sanksjonering, f.eks. om bortvisning, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 29. 

Hvor omstendelig dette skal foregå vil variere med alvorligheten av regelbruddet, men eleven skal uansett få muligheten til å fremme sin side av saken. Sanksjoner for disiplin på skolen kan ikke stride mot barnets menneskeverd, jf. barnekonvensjonen artikkel 28 nr. 2. 

Bortvisning er et enkeltvedtak etter Opplæringsloven § 2 – 10 som da følger forvaltningslovens §2 om skriftlighet, begrunnelse og klagerett. 

§9 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 01.08.15 og gjelder til ny forskrift vedtas. Forskriften tas hvert år opp til evaluering og gjennomgang i personalet, elevrådet, Fau, skolemiljøutvalget og Su.